21, February 2020
 

Asteroid 4179: Toutatis, Miami

New World Center, Miami Beach, FL
New World Symphony
Edwin Outwater, conductor

Programme:
Asteroid 4179: Toutatiserror: