17, November 2018
 

Asteroid 4179: Touotatis, Leicester

Haymarket Theatre, Leicester

Kwamé Ryan, conductor
Philharmonia Orchestra

Programma:
Asteroid 4179: Toutatiserror: